REZUMAT ŞEDINŢĂ CONSILIU – 19 mai 2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 19 mai 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 18 aspecte, dintre care 4 au fost cereri de interes privat și 14 aspecte de interes public.

     În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

     În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Consiliul, în unanimitate, a luat act de cererea doamnei av. Dumitrache Ana Maria de retragere din Proiectul” Fii avocat în şcoala ta”.

2. Consiliul a analizat cererea domnului M. C. M., prin care ni s-a adus la cunostinţă că a încetat starea sa de incompatibilitate şi ni s-a solicitat reactivarea în profesia de avocat şi cu unanimitate de voturi, în baza art.55, alin.2, lit. f din Legea 51/1995 a admis cererea, începând cu data de 01.06.2022. De asemenea, în temeiul art. 55 alin. 2 lit. h) din Legea 51/1995, cu unanimitate de voturi, s-a autorizat deschiderea sediului profesional al formei de exercitare a profesiei.

3. Consiliul, în unanimitate, a luat act de Decizia UNBR nr. 347/10.05.2022, de promovare a exmenului de admitere în profesia de avocat, ca avocat stagiar sesiunea aprilie 2022, a domnului C. P. E. şi de faptul că documentele depuse acesta, în sistemul on-line, pentru înscrierea şi susţinerea examenului de admitere în profesie corespund cu înscrisurile originale depuse la sediul Baroului.

4. Consiliul, în unanimitate, în temeiul art.58 alin.1 lit.b din Legea 51/1995, a constatat că prin deces a încetat calitatea de avocat a doamnei Postolache Renata Felicia şi a dispus radierea acesteia din Tabloul avocatilor.

5. Consiliul a luat act despre faptul ca în perioada 17 – 18.06.2022, va avea loc Congresul Avocaţilor 2022.

6. Consiliul, în unanimitate, a decis împuternicirea doamnelor consilier Suciu Manuela Florentina şi Fusaru Oana Monica, titulare ale „Cabinetului de de avocat Suciu Manuela Florentina”, respectiv „Cabinet de Avocat Fusaru Oana Monica”, pentru exercitarea activităţilor specifice de reprezentare juridică a Baroului Vrancea, în sesizarea privind Cazulmeu.ro.

7. Consiliul, în unanimitate, luând în discuţie situaţia restanţierilor, a decis ca serviciul de secretariat al Baroului Vrancea, să contacteze telefonic, prin e-mail şi/sau whatsapp, pe toţi avocaţii care înregistreză debite şi să le comunice acestora necesitatea achitării cotelor restante, în caz contrar urmînd a fi emise decizii de suspendare, începand cu data de 26.06.2022.

8. Consiliul, în unanimitate, luand în discuţie restanţele la achitarea taxei de 200 lei, datorată de avocaţii înscrişi pe tabloul avocatilor incompatibili, a decis ca departamentul de contabilitate să întocmească un tabel cu restanţierii şi să îl comunice serviciului de secretariat, acesta urmând a notifica, prin poştă, cu confirmare de primire, toţi avocaţii restanţieri, pentru achitarea taxei aferente ultimilor 3 ani (2020-2022).

9. Consiliul, în unanimitate, luand în discuţie încasarea în mod eronat a cotei de contribuţie la formarea bugetului Baroului Vrancea, în sensul că s-a încasat cota de contributie lunară aferentă lunii martie 2022, în cuantum de 100 lei în loc de 70 lei, decide ca în ceea ce priveşte cota aferenta lunii mai, cuantumul acesteia să fie de 70 lei, pentru regularizarea sumelor achitate în plus.

10. Consiliul, în unanimitate, luand la cunostinţă de faptul că doamna consilier Anghelescu Elena a finalizat actualizarea Tabloului avocatilor activi din cadrul Baroului Vrancea, a decis publicarea Tabloului pe site-ul Baroului, afisarea la sediul Baroului, la sediul S.A.J. Focsani si a biroulor din Panciu si Adjud. De asemenea a dispus comunicarea catre UNBR, Instante, Parchete, Politie.
Totdată, pe baza acestui Tabloului actualizat, se vor face menţiunile corespunzatoare în Tabloul Naţional al Avocaţilor al UNBR (ifep.ro), actualizarea urmând a se face până la sfarşitul anului în curs.

Consiliul, în unanimitate, luând în discutie ofertele comerciale primite pe e-mailul Baroului, privind actualizarea fizică a Tabloului Avocaţilor de la sediile instanţelor (Tribunalul Vrancea, Judecătoria Adjud şi Judecătoria Panciu) a decis plasarea comenzii de 2 autocolante printate (pentru Birourile din Panciu si Adjud) catre firma care o oferit cel mai mic pret. Costurile aferente (suma de 500 lei) va fi suportată din bugetul Baroului Vrancea.

Avand în vedere că avocaţii din Focşani şi-au manifestat disponibilitatea de a suporta individual costul aferent placuţei necesare actualizării Tabloului Avocaţilor de la sediul Tribunalui Vrancea, Consiliul ia act că pentru acest Tablou nu se vor deconta sume din bugetul Baroului.

11. Consililul, în unanimitate, luând în discuţie din oficiu împrejurarea că la transmiterea unui e-mail către Judecătoria Focşani nu se primeşte automat e-mail de confirmare (spre deosebire de Tribunalul Vrancea sau Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani), a decis emiterea unei adrese către Judecătoria Focşani prin care se solicită găsirea unei soluţii pentru remedierea acestei disfuncţionalitati.

12. Consiliul, în unanimitate, luând în discuţie faptul că interfaţa şi structura site-ul web al Baroului Vrancea nu au fost modificate şi nici nu au fost actualizate informaţiile conform solicitărilor, a decis convocarea programatorului în informatică la următoarea sedinţă a Consiliului, pentru a rediscuta necesitatea actualizării site-ului web.

13. Consiliul a fost informat de decan despre discuţiile purtate la întalnirea de lucru cu magistraţii, ce a avut loc la data de 17.05.2022 şi la care au participat Conducerea Tribunalului și a Judecătoriei Focșani și o parte din magistrații sefi de secții iar din partea Baroului Vrancea, decanul, prodecanul si d-na consilier Cociobă Carmina.

S-a analizat în ce măsură aspectele sesizate la întâlnirea anterioară au fost îmbunătățire și care nu şi s-a convenit, de comun acord:

– că trebuie să se procedeze într-o mai mare măsură la comunicarea referatelor din oficiu de către judecător în sala de judecată, imediat după închiderea dezbaterilor,

– că încă subzistă problema lipsei documentelor scanate in dosarul elctronic sau scanarea lor incompleta și că trebuie rezolvată,

– că ar fi de dorit, ca în cazul dosarelor penale să se procedeze şi la scanarea dosarului de urmărire penală (sens în care Conducerea Tribunalului va iniţia discuţii cu conducerea Parchetelor),

– că este agreată organizarea sedinţelor de judecată şi programarea dosarelor pe intervale orare dar şi încărcarea listelor de ședința pe portalul instanţei, masuri ce se doresc (de ambele părţi) a fi menţinute şi pe viitor,

S-au purtat discuţii despre asigurarea accesului avocaților la dosare (pentru studiu) nu doar înainte de începerea ședinței ci și pe parcursul acesteia.
Conducerea Baroului a fost rugată să aducă la cunoştinţa avocaţilor, că în ipoteza în care lăsă substituiri în dosare, acestea să fie depuse la dosar înainte de începerea ședinței, pentru a da posibilitatea completului sa aibă cunoștință de acest aspect.
De asemnenea, a fost semnalat faptul că unii avocaţi, membri SAJ, nu se prezintă în dosare şi nici nu îşi lasă substituiri sau nu se prezină la ora fixată pentru apelarea dosarelor (mai ales când sunt videoconferinţe) și am fost rugați să încercăm să remediem aceste aspecte.

S-a conturat ideea reluării pregatirii profesionale comune.

S-a solicitat Baroului o listă cu conturile bancare ale avocatilor care sunt înscrişi in Tabloul Avocatilor curatori speciali.

S-a concluzionat că raporturile dintre avocaţi și magistrați sunt unele normale.

Consiliul, în unanimitate, luând în discuţie situaţia modalităţii de plată a avocaţilor desemnaţi curatori în dosare (atunci cand onorariul este în sarcina reclamantului) şi solicitarea conducerii instanţelor (pentru o mai bună conlucrare interinstituţională) ca Baroul să pună la dispoziţie o listă cu conturile bancare ale avocatilor, a decis ca prin grija serviciului de secretariat, sa se adauge o nouă coloană la Tabloul Avocatilor Curatori speciali din Focşani, cu mentiunea contului bancar.

În acest sens, toţi avocaţii care se află pe Tabloul Avocaţilor curatori speciali din Focşani şi care doresc să le fie virate în cont bancar onorariile cuvenite din activităţile specifice de curatelă specială (când plata cade în sarcina reclamantului) sunt rugaţi să-şi deschidă conturi bancare pe Cabinet şi să le comunice Baroului pânâ la sfarsitul lunii iunie.

Totodată, avocaţii membri SAJ, care au optat pentru plata în cont a onorariilor din oficiu şi se regasesc şi pe Tabloul Avocaţilor curatori, sunt rugaţi, tot până la sfârşitul lunii iunie, să transmită pe e-mailul Baroului (baroulvrancea@yahoo.ro) manifestarea acordului lor de voinţă ca Baroul sa pună la dispoziţia instanţelor contului bancar.

14. Consiliul, a analizat cv-urile primite pe e-mailul Baroului pentru ocuparea postului de casier – secretar şi a procedat la selecţia acestora. Astfel, fiecare consilier a ales 5 persoane, pe care le-a apreciat ca potrivite pentru acest post. În urma centralizării opţiunilor, candidatele care au obtinut cele mai multe voturi (cate 4, respectiv cate 3) vor fi chemate la interviu.

Ședinţa a avut loc între orele 13.00 – 16.00.

Următoarea sedință de consiliu va avea loc pe data de 23 iunie 2022, ora 13.00.

DECAN,
Nicolae George Gabriel