Rezumat sedinta Consiliului Baroului Vrancea din 26.01.2023

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

În data de 26 ianuarie 2023, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc Ședinţa de Consiliu, fiind introduse pe ordinea de zi un număr total de 17 puncte, dintre care 6 sunt de interes privat și 11 de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. S-a avizat cererea D-nei Apostolescu Săndica, privind autorizarea functionării CABINETULUI INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ APOSTOLESCU SĂNDICA , la adresa din Focșani, Bld.București, nr.27, bl.I2, ap.6, jud.Vrancea.

2. S-a avizat cererea avocatilor pensionari de continuare a activitati profesionale in anul 2023 .


3. A fost aprobata constituirea unei noi Comisii de inventariere a Baroului Vrancea pentru anul 2023 in urmatoarea componenta : D-na av. Puscasu Ana Viorica– președinte, D-na Mihăilescu Oana- contabil ( repectiv D-na Atomei Ingrid-Georgiana începand cu data de 01.03.2023 ) , D-na av. Sprînceana Rozalia Ligia, D-na av Coman Manuela, D-na av Suciu Manuela Florentina


4.A fost prorogata avizarea cererii de tranfer a D-lui v Croitoru Stefan de la Baroul Vrancea la Baroul Galati, după efectuarea controlului documentelor contabile si regularizarea in sistem, atât la Filiala Vrancea CAA, cât si la Baroul Vrancea, în vederea emiterii adeverinței contribuțiilor individuale.

5. A fost aprobata cererea D-nei av. Luca Mirela de înfintare a unui
Birou de lucru
în Municipiul Focsani, Str.Simion Mehedinti, nr.3 A, jud.Vrancea.

6. S-a luat act de cererea D-nei av Corina Dodoiu de declansare a procedurii prealabile in ce priveste Decizia nr 78 din 20 12 2022.

7. S-a luat la cunostinta de publicarea unor legi noi si a Deciziei nr 461 din 13 01 2023 adoptata de consiliul UNBR, respectiv :

Legea nr. 31 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 12 ianuarie 2023.
• Legea nr. 32 din 11 ianuarie 2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023.
Decizia Nr. 461/13 ianuarie 2023, privind organizarea de primire in profesie – sesiunea aprilie 2023 .

8. Consiliul a luat în discuție refuzul Comisiei de Cenzori a Filialei Vrancea a CAA de a comunica un răspuns punctual la solicitările repetate ale consiliului , cu privire la detalierea, pe capitole , a veniturilor anuale din cotizatii, depozite, penalități , precum și destinația acestora, motiv pentru care a hotarat convocarea membrilor comisiei de cenzori , la sedinta de consiliu din 16 febr 2023 , în vederea lămuririi aspectelor de interes.

9. În temeiul ar 73 alin 4 din Statutul profesiei de avocat consiliul a luat în discutie lista avocaților restanțieri si în unanimitate a decis emiterea de notificari prin e-mail și contactarea acestora, în vedera achitării restanțelor, pană la data de 20.02.2023, sub sancțiunea suspendării exercitării profesiei, pentru neîndeplinirea obligațiilor legale.


10 În temeiul art 52 alin 1 din legea 51/1995 Consiliul a hotărât ca Adunarea generală ordinară anuala a Baroului Vrancea să aibă loc pe data de 31 martie 2023, ora 13, cu urmatoarea ordine de zi :

  • Prezentarea Raportului Consiliului Baroului Vrancea privind activitatea desfăşurată în perioada martie 2022 –decembrie 2022.
  • Prezentarea Raportului Serviciului de Asistenta Judicara al Baroului Vrancea, pentru activitarea desfasurata in anul 2022.
  • Prezentarea Raportului de Audit Financiar Contabil al Baroului Vrancea pentru anul 2022
  • Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Baroului Vrancea privind activitatea financiar contabilă din 2022
  • Prezentarea Proiectului de Buget al Baroului Vrancea pentru anul 2023
  • Dezbateri pe marginea materialelor prezentate
  • Descărcarea Consiliului Baroului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2022
  • Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetelor financiare pentru anul 2022
  • Diverse

11. Consiliul, în unanimitate , a aprobat Regulmentul de organizare a Adunării generale ordinare anuale din data de 31 martie 2023.

Urmatoarea ședință de Consiliu va avea loc pe data de 16 februarie 2023, ora 13.

DECAN,

av NICOLAE GEORGE GABRIEL