Rezumat Sedinte de Consiliu – 25.08.2022 si 22.09.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA aduce la cunoştinţa membrilor săi că:

         In data de 25 august 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 9 aspecte, dintre care 3 sunt cereri de interes privat și 6 aspecte de interes public.

     În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

      În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

     1. Consiliul a luat in discutie situatia restantierilor si a decis notificarea, pana la data de 31.08.2022 (prin telefon, e-mail, whatsapp), a tuturor avocatilor care inregistreaza intarzieri la plata cotelor de contribuie catre Baroul Vrancea si Filiala VN a CAA, in vederea achitarii acestora, in caz contrar urmand a fi emise decizii de suspendare, incepand cu data de 1 octombrie 2022. Totodata li se va aduce la cunostinta faptul ca reinscrierea in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului exclus pentru neplata cotelor profesionale presupune achitarea sumei de 3000 lei, in conformitate cu art. 1 lit. e din Decizia nr. 6 din 17.02.2022 a Consiliului Baroului Vrancea.

     2. Consiliul a luat act de Hotararile UNBR

 • Hotararea nr. 263 din 16 iunie 2022, privind limita maxima pentru acordarea de ajutor din Fondul Fondului de solidaritate a Avocatilor.

 • Hotararea nr. 264 din 16 iunie 2022 , privind limitele maxime a taxelor prevazute din Statul profesiei de avocat.

 • Hotararile nr. 267, nr. 268, nr. 274 si nr. 266 din 16 iunie 2022 privind Programul propriu de asistenta si asigurari sociale a Filialelor din Iasi, Constanta, Cluj si Dolj a CAA.

 • Hotararea nr. 258 din 11-12 martie 2022, privind acordarea a 10 puncte profesionale pe an calendaristic pentru avocatii care participa la Proiectul FAST.

     3. Cu privire la Hotararea nr. 264 din 16 iunie 2022 privind limitele maxime a taxelor prevazute din Statul profesiei de avocat, Consiliul, in unanimitate, in baza art . 49 alin. 4, art. 55 alin 2 din Legea 51/1995, art. 335 lit. b pct. 1 si art. 337 alin. 1 lit. h din Statut, decide actualizarea taxelor din Decizia cu nr. 6 / 17.02.2022 a Baroului Vrancea si emiterea unei noi decizii, astfel:

Art 1 se va modifica:

lit b: de la 3000 lei la 3500 lei,

lit c: de la 6000 lei la 7000 lei,

lit d: de la 3000 lei la 4000 lei,

  • se introduce o noua litera d.1., cu urmatorul continut: “inscrierea in tabloul avocatilor incompatibili a persoanelor care au fost primite in profesie cu examen sau cu scutire de examen si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat si nu au fost inscrisi in Tabloul Avocsatilor cu drept de exercitare a profesiei: 3200 lei” lit f de la 1500 lei la 2000 lei lit f.1. de la 3000 lei la 2000 lei

  • se introduce o noua lit f.3. cu urmatorul continut: “inscrierea avocatilor in Tabloul Avocatilor a avocatului incompatibil in cazul prev. la lit d.1 .– 2000 lei” lit g de la 1500 lei la 2400 lei, lit h de la 1500 lei la 2400 lei, lit i de la 200 lei la 300 lei, lit k.1 de la 100 lei la 200 lei, lit k.2 de la 100 lei la 200 lei, lit k.3 de la 100 lei la 200 lei,

  • introducera uni noi litere “l” cu urmatorul continut: “inscrierea avocatului strain in Tabloul special al avocatului strain – 4800 lei”

  • introducerea unei noi litere “m” cu urmatorul continut: “evidenta si mentinerea pe Tabloul a avocatilor supendati si a celor incompatibili: 300 lei”

     4. S-a luat in discutie cererea doamnei C. L., salariata in cadrul Baroului Vrancea pe postul de casier – secretar, inregistratata la nr. 292 / 22.08.2022, prin care a solicitat incetarea contractului de munca. Consiliul, in unanimitate, a aprobat cererea, urmand ca decizia de incetare a contractului de munca sa fie emisa dupa intocmirea procesului / proceselor verbale de predare primire a documentelor, dosarelor profesionale, etc.

    5. S-a pus in discutie necesitatea stabilirii unei evidente a sediilor secundare si a birourilor de lucru, Consiliul decide ca serviciul de secretariat sa intocmeasca o lista cu avocatii care au deschis pe raza judetului Vrancea sedii secundare si o lista cu birourile de lucru. Totdata, Consiliul decide notificarea membrilor Baroului, ca in ipoteza in care detin birouri de lucru sa aduca la cunostinta acest lucru si sa prezinte inscrisurile doveditoare in vederea avizarii, conform art. 222 din Statut.

     6. D-na consilier Cocioaba Carmina, coordonator al Departamentului de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul Baroului Vrancea, a prezentat mai multe variante pentru organizarea conferintei de pregatire profesionala. In urma discutiilor, in unanimitate, s-a apreciat ca locatia cea mai indicata pentru organizarea conferintei este Universitatea Al. I Cuza, urmand ca temele sa fie prezentate pe sectiuni, intr-o singura zi, respectiv 8 ore, cu pauza de masa (echivalent pentru obtinerea a 10 puncte de pregatire profesionala). In perioada urmatoare se vor face scrisori de intentie catre Universitate si INPPA, in vederea incheierii unui parteneriat pentru organizarea acestei conferinte. Data probabila a acestui eveninment va fi sfarsit de octombrie inceput de noiembrie, in functie de locatie si de disponibilitatea lectorilor S-a mai pus discutie posibilitatea transmiterii conferintei si in sistem online, pentru un parteneriat cu Barourile Galati, Braila, Buzau si Bacau.

Ședinta a avut loc de la orele 10.00 – 13.45.

          In data de 22 septembrie 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind introduse pe ordinea de zi un număr total de 17 puncte, dintre care 3 sunt cereri de interes privat și 14 aspecte de interes public.

     În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

     În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

     1. Prin e-mail s-a primit o sesizare, ca dl. av. T. D. ar exercita fara drept profesia de avocat, acesta avand decizie de suspendare din profesia de avocat din Baroul Prahova din data de 01.02.2019. Consiliul, in unanimitate, a luat act de decizia Baroului Prahova, prin care s-a dispus suspendarea domnului av. T. D. din Tabloul Avocatilor si, in baza art. 222 alin. 2, art. 223, alin. 2 din Statututul profesiei de avocat, a constatat ca e suspendata si activitatea sediului secundar, incepand cu data deciziei Baroului Prahova, respectiv 01.02.2019. Cu privire la sesizarea primita prin e-mail, s-au facut verificarile de rigoare in ziua sedintei, iar judecatorul si grefierul de sedinta au transmis ca d-l T.D. a raspuns in cauza indicata in sesizare detinand o procura speciala in acest sens si nu in calitate de avocat.

    Totusi, Consiliul a decis emiterea unei adrese catre Judecatoria Focsani si Tribunalul Vrancea, prin care a solicitat sa ne fie comunicat daca dl. T. D., in afara de dosarul indicat a mai raspuns sau mai raspunde si in alte cauze si in ce calitate. Raspunsul fiind necesar pentru a analiza necesitatea formularii unei plangeri penale, pentru exercitare fara drept a profesiei de avocat.

     2. Consiliul a admis cererea domnului Coviltir Petrus Eugen de inscriere in profesia de avocat, ca avocat stagiar, in urma promovarii examenului de admitere in profesie.si a dispus inscrierea acestuia pe Tabloul avocatilor stagiari al Baroului Vrancea, incepand cu data 01.10.2022. Consiliul a luat act de faptul ca d-l av. Coviltir Petrus Eugen va avea ca avocat indrumator pe d-na av. Filimon Viorica.

Totdata, dl. av. Coviltir Petrus Eugen va fi invitat in urmatoarea sedinta de Consiliu, in vederea depunerii Juramantului prevazut de art. 21 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

     3. Consiliul, a luat in discutie ofertele primite de la societatile de constructii privind igienizarea si renovarea partiala a sediului Baroului si a hotarat ca Decanul si domnul consilier Mihai Popescu sa poarte discutii cu deponentii ofertelor, in vederea clarificarii acestora iar rezultatul discutiilor vor fi aduse la cunostinta Consiliului, prin intemediul grupului intern de pe whatsapp.

     4. Consilul a luat act de Hotararile Consiliului UNBR nr. 278 din 09-10 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 în ce privește componența Consiliului de administrație al CAA ; nr. 277 din 09-10 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 în ce privește pensia anticipată si nr. 276 din 09-10 septembrie 2022 privind fondurile specializate ale CAA si a dispus publicarea acestora pe site-ul web al Baroului.

     5. S-a luat in discutie o contestatie impotriva Deciziei emisa de Decanul Baroului Vrancea (de respingere a unei cereri de restituire onorariu avocat). Observand plata taxei conform Deciziei 45/25.08.2022, fără participarea Decanului la discutii si vot, dupa analiza contestaiei, Consiliul a constat, în unanimitate, legalitatea și temeinicia deciziei emisă de Decanul Baroului Vrancea.

     6. Consiliul a luat la cunostinta despre existenta dosarului nr. 4250/234/22, aflat pe rolul Judecatoriei Focsani.

     7. Consiliul, a luat in discuţie lista pusa la dispozitie de Filiala Vrancea a CAA, si, in unanimitate, a decis notificarea tuturor restantierilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si prin e-mail, in vederea achitarii tuturor sumelor datorate, in caz contrar urmand a fi emise decizii de suspendare, incepand cu data de 19.10.2022. Totodata li se va aduce la cunostinta faptul ca reinscrierea in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a avocatului exclus pentru neplata cotelor profesionale presupune achitarea sumei de 3000 lei, in conformitate cu art.1 lit.e din Decizia nr. 6 din 17.02.2022 a Consiliului Baroului Vrancea.

     8. Consiliul, in unanimitate, a decis incheierea unui nou contract de munca cu d-na M.O., incadrata pe functia de contabil la Baroul Vrancea, pe perioada determinata, respectiv pana in luna februarie 2023, data la care d-na T.I., urmeaza a reveni din concediul de crestere copil, titulara pe postul de contabil.

    9. Consiliul, in unamimitate, in temeiul art.58 alin.1, lit.b, din Legea 51/1995, a constatat ca prin deces a incetat calitatea de avocat a domnului Raghina Liviu Neculai si a dispus radierea acesteia din Tabloul avocatilor.

   10. S-a decis actualizarea Hotararii nr. 45 din 25.08.2022 a Baroului Vrancea, cu taxa lunara aferenta exercitarii activitatii la sediile secundare – de 100 lei.

   11. Consiliul a luat act de noua cerere a doamnei C. L., prin care a solicitat incetarea contractului de munca incepand cu data de 01.11.2022, ca urmare a implinirii varstei standard de pensionare. Consiliul, a admis cererea si a dispus emiterea deciziei de incetare a contractului de munca cu data de 01.11.2022, termen pana la care se vor face iventarierea si predarea de gestiune (casierie) dar si a tuturor documentelor Baroului, a arhivei, a dosarelor profesionale ale avocatilor etc.

   12. Cu privire la solicitarea UNBR, primita prin e-mail, de comunicare a plangerilor penale formulate de Baroul Vrancea in legatura cu exercitarea fara drept a profesiei de avocat, Consiliul ia act de acesta solicitare si dispune comunicarea plangerii formulata de Baroul Vrancea impotriva SC ORAGON LEGAL CONSULTING SRL, Liviu Cosma , SC EASTHILL C. LAWMAN SRL, Alexe Miruna (vizand cazulmeu.ro si oragondepagubiri.ro).

     Totodata, vazand amploarea fenomenului de practicare fara drept a profesiei de avocat in mediul online, sub paravanul unor societati comerciale care au ca obiect de activitate servicii combinate de secretartiat, activitati de consultanta financiara, relatii cu publicul sau chiar comert cu amanuntul si detin domenii de natura sa induca in eroare deoarece folosesc termeni precum „juridic”, „legal” , intelege sa sesizeze UNBR cu privire la toate aceste societati care pot si trebuie sa faca obiectul unor cercetari la nivel national, dintre care, enumeram cu titlu de exemplu:


– www.myjustice.ro (SC Justitie XXI SRL, CUI 40799811, J 12/1647/ 2019, Cluj Napoca, str. Buna Ziua nr. 39, bl. E7D) ce detine si pagina de facebook si o platfoma de generare documente cu carater juridic sau plangeri contraventionale, cereri online de recuperare creante: „online, procedura rapida, costuri mici, fara avocati!”

– www.contesto.ro (Beste European Services&Solutions SRL, persoana juridica cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei 273, etj 3 corp 3, sector 6, J40/6961/2013, CUI: 33271324, contestatii online, recuperare in 48 h a permisului, „cel mai complet serviciu din domeniu – inregistrare constestatie suspendare permis, achitam taxa de timbru, depunem cererea la politia rutiera, primesti permisul acasa!”),

– www.birouleuropean.ro (str. Grigore Alexandrescu nr.67, sector 1 Bucuresti, 010623, J40/13861/2018, CUI: 39925100)- experti in despagubiri, cu onorariu perceput dupa finalizarea unui dosar, recuperare despagubiri accidente rutiere, spitalizare, materiale medicale necesare sau renta viagera.),

– www.legalservnet.ro (SC LAR INTERLEX MANAGEMENT SRL, cu sediul in Baicoi, Fdt. GH. Gelu Mociornita, nr. 3 , jud Prahova, J29/1622/2012, CUI 30801850- intermediaya servicii juridice online: consultanta juridica, redactare documente juridice cum ar fi plamgeri contraventionale, contestatii la executare, cereri de chemare in judecata in diverse domenii juridice, intampinari, contracte, acte constitutive…),

– www.singur-in-instanta.ro (SC INSTANTIN SRL, str. Carol I, nr.1, 240178, Ramnicu Valcea, Valcea, J38/349/2019, CIF 40707583) – „modele cereri, trimite o intrebare si iti vom raspunde in cel mai scurt timp, contacteaza-ne folosind formularul….utilizatorul poate efectua comenyi pe site adaugand prousele dorite in cosul de cumparaturi, accesul la toate produsele prezentate pe site este posibil doar dupa plata unui abonament….),

– www.contesta-amenda.ro (SC I Belive Recover Consulting SRL (AS Credit Recover Consultung cu J40/2603/2009) str. Paul Greceanu, nr. 18, sector 2 Bucuresti, amenda auto, amenda fisc, amenda primarie, amenda parcare, amenda ISC, amenda ITM, amenda depozitare deseuri menajere si industriale, amend Legea 50 , amenda rovinieta),

     Avocatii din Baroul Vrancea solicita sprijin Presedintelui UNBR si Consiliulului UNBR in rezolvarea acestei probleme care s-a raspandit la nivel national si vizeaza insasi profesia de avocat si solicita Barourilor membre să uzeze de toate instrumentele legale pentru aplicarea sanctiunilor penale si civile, inclusiv radierea numelor de domenii care induc publicul in eroare cu privira la natura serviciilor folosite.

     13. Consiliul, avand in vedere nemultumirile exprimate de unii colegi, care au reclamat faptul ca exista cazuri de recomandari a unor avocati, efectuate in mod nedeontologic de catre diferiti politisti din judet, a inteles sa se sesizeze din oficiu cu privire la aceasta situatie si, in unanimitate, a decis inaintarea unei adrese catre IPJ Vrancea prin care sa se aduca la cunostinta aceasta situatie si sa se dispună masurile care se impun.

     Accelasi continut al adresei va fi avut in vedere si va fi transmis si catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea, Primaria Focsani, Prefectura Vrancea si Camera Notarilor Publici, unde Consiliului i s-au semnalat cam aceleasi situatii.

     14. Avand in vedere ca, in sedinta publica a instantei – la Judecatoria Panciu, mai multi colegi avocati au auzit ca fiind desemnati in dosare experti noi, Consiliul, in unanimitate, a decis emiterea unei adrese catre BIROUL LOCAL EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE DE PE LANGĂ TRIBUNALUL VRANCEA prin care transmite rugamintea de a inainta si Baroului Vrancea o Lista actualizata cu toti expertii tehnici si contabili pentru expertizele judiciare.

 Ședinta a avut loc de la orele 13.00 – 16.30.

Urmatoarea sedința de Consiliu va avea loc pe data de 20 octombrie 2022, ora 13.