REZUMATUL SEDINŢEI CONSILIUI BAROULUI VRANCEA – 17.03.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 17 martie 2022, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 9 aspecte, dintre care 2 sunt cereri de interes privat și 7 aspecte de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Președintele Filialei Vrancea a CAA a prezentat situația restanțierilor și proiectul de buget pentru anul 2022 al filialei. Consiliul Baroului Vrancea a luat act de Bugetul de venituri și cheltuieli al Filialei Vrancea a CAA pentru anul 2022.

2. S-a luat în discuție situația restanțierilor, Consiliul a decis emiterea de notificări în funcție de situația actualizată la data emiterii lor, termenul de plată fiind 26.04.2022 sub sancțiunea suspendării prevazută de art.55 al.2 lit.n din Legea 51/1995 si art.49 al.1 lit.c din statutul profesiei de avocat.

3. În temeiul art.14 și următoarele din Statutul profesiei de avocat cu referire la art.3 al.3 din Hotărârea nr.230 din 10-11 decembrie 2021 a Consiliului UNBR, Consiliul Baroului Vrancea a analizat cele 8 dosare ale candidaților pentru înscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea aprilie 2022 şi în baza art.20 al.2 din Statutul profesiei de avocat a hotărât admiterea cererilor.

4. S-au reluat în discuţie propunerile prorogate din sedinta din 17.02.2022 (suportarea de către avocații membrii SAJ a tuturor comisioanelor bancare, plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară să se facă doar prin cont bancar si respectiv emiterea delegațiilor de asistență juridică prin generarea acestora din calculator ). Consiliul a constatat că încă din ședința din data de 17.02.2022 cu 4 voturi împotrivă, 1 vot pentru și restul de 4 abtineri, propunerile au fost în fapt respinse, astfel încât votul nu a mai fost reluat.

5. Consiliul a luat în discuție și a aprobat întocmirea fișei postului aferente noului post de secretar-casier, anexată procesului-verbal din data de 17.03.2022.

6. Consiliul a constatat necesitatea cumpărarii unui calculator pentru noul post înființat (unitate, monitor, tastatură, mouse, licențe, etc) și a aprobat în unanimitate această achizitie.

7. Domnul decan Nicolae George Gabriel și doamna avocat consilier Cocioabă Carmina au făcut informarea aspectelor discutate la ședința Consiliului UNBR din data de 11-12.03.2022.

Data următoarei şedinţe de Consiliu: 14.04. 2022.

Decan,

Nicolae George Gabriel