REZUMATUL SEDINŢEI CONSILIULUI BAROULUI VRANCEA – 3 MARTIE 2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 3 martie 2022, în sistem online – prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, cu participarea tuturor consilierilor şi a Decanului Baroului Vrancea, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 9 aspecte, dintre care 2 sunt cereri de interes privat și 7 aspecte de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale, care au fost soluționate cu celeritate, respectându-se dispozițiile legale aplicabile în speță.

În privința aspectelor de interes public precizăm următoarele:

1. Având în vedere adresa Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia, prin care s-a adus la cunoştinţa Baroului Vrancea că la data de 25 martie 2022, sala va putea fi închiriată doar pentru un anumit interval orar, respectiv 12.00 – 15.00, existând alte evenimente prestabilite în afara acestui interval orar, a fost pusă în discuţie menţinerea datei de 25 martie 2022 ca dată stabilită iniţial pentru convocarea şi organizarea Adunării Generale Ordinare a Baroului Vrancea sau reconvocarea acesteia pentru data de 01 aprilie 2022.

Consiliul, cu majoritate de voturi (7 pentru şi 2 împotrivă), în temeiul art. 51, art. 52 alin. 1,2,5, art. 53, art. 54, alin.1,3 din Legea 51/1995 şi ale art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 73 alin. 6, din Statutul profesiei de avocat, a decis reconvocarea Adunarii Generale Ordinare a Baroului Vrancea pentru data de 01 aprilie 2022, începand cu ora 13.00, la sala mare a Ateneului Popular Mr. Ghe. Pastia.

Consiliul, prin grija serviciului de secretariat, a dispus publicarea anunţului convocării Adunarii Generale Ordinare în presa locală, postarea pe site-ul web al Baroului Vrancea și afișarea acestuia la sediul Baroului, SAJ Focșani, SAJ Adjud și SAJ Panciu, cu cel puțin 15 zile înaintea Adunării, respectiv la 15 martie 2022.

Consiliul, în temeiul art. 50 alin. 2 din Legea 51/1995 cu referire la art. 72 din Statutul profesiei de avocat, a pus în vedere Comisiei de cenzori a Baroului să întocmească Raportul necesar exerciţiului financiar aferent anului 2021 iar Auditorului financiar contractat să întocmească Raportul de audit, în vederea prezentării acestora în cadrul Adunarii Generale Ordinare.

2. A fost pusă în discuţie aprobarea unui Regulament de organizare a Adunării Generale Ordinare a Avocaţilor din Baroul Vrancea din anul 2022 (în format fizic şi unul adaptat pentru forma la distanţă).

Consiliul, în unanimitate, în temeiul art. 51, art. 52 alin. 1,2,5, art. 53, art. 54, alin.1,3 din Lega 51/1995 şi ale art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 73 alin. 6, din Statutul profesiei de avocat, a aprobat Regulamentul de organizare a Adunarii Generale Ordinare a Avocatilor din Baroul Vrancea din anul 2022.

3. Pe ordinea de zi a fost luat în discuţie proiectul de buget al Baroului Vrancea (inclusiv S.A.J.) pentru anul 2022.

Consiliul, în unanimitate, în temeiul art. 55 alin. 2 lit. s din Legea 51/1995 a aprobat proiectul de buget al Baroului Vrancea (inclusiv S.A.J.) pentru anul 2022, urmând a fi supus votului Adunării Generale Ordinare.

4. Cu privire la avocaţii din Baroul Vrancea, participanţi în proiectul UNBR „Fii avocat in scoala ta” – campanie de educaţie juridică non-formală în şcoli,

Consiliul, cu majoritate (7 voturi pentru şi 2 abţineri) a validat lista cu avocaţii înscrişi în acest Proiect, respectiv: Stanilă Ana Maria, Bârsan Mariana, Suciu Manuela Florentina, Coman Daniela Anişoara, Puşcaşu Ana Viorica, Negrea Simona, Pleşa Plugaru Dănuţ.

5. Cu privire la constituirea unei echipe de avocaţi la nivelul Baroului Vrancea, care, în contextul afluxului de refugiaţi din Ucraina, să acorde, în caz de nevoie, consultanţă şi/sau asistenţă juridică „pro bono” celor aflaţi în nevoie,

Consiliul, în unanimitate, a validat lista cu avocaţii ce doresc a fi implicaţi în acest Proiect, respectiv: Dodoiu Corina, Ungureanu Ioana, Roman Ramona, Cocioabă Carmina, Fusaru Oana Monica şi a desemnat ca şi coordonator principal al acestui grup de sprijin pe d-na consilier Fusaru Oana Monica.

6. A fost discutată oportunitatea modificarii programului de lucru pentru personalul angajat al Baroului Vrancea (şi în raport cu avocaţii) însă, având în vedere că în urma discuţiilor nu s-a ajuns la un numitor comun, Consiliul, cu majoritate, a prorogat dezbaterile şi luarea unei decizii în acest sens, pentru şedinţa din 17 martie 2022, când pe ordinea de zi vor fi supuse analizei şi fişele de post ale angajaţilor Baroului

7. A fost discutatata propunerea SAJ de aprobare a decontarii din fondurile SAJ a sumei de 2.000 lei – cu titlu de ajutor financiar în sprijinul unei colege membra SAJ, avand in vedere situatia medicala deosebita în care aceasta se afla.

Consiliul, în unanimitate, a aprobat aceasta propunere.

Data urmatoarei şedinţe de Consiliu: 17 martie 2022.

Decan,

Nicolae George Gabriel