SEDINTA CONSILIULUI BAROULUI VRANCEA – 17.02.2022

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

aduce la cunoştinţa membrilor săi că în data de 17 februarie 2022, la sediul Baroului Vrancea, în prezența Decanului şi a tuturor consilierilor, a avut loc sedinţa de Consiliu, fiind discutate un număr total de 8 aspecte, dintre care 2 sunt cereri de interes privat și 6 sunt aspecte de interes public.

În privința cererilor de interes privat, urmare obligației legale de a proteja datele cu caracter personal, suntem nevoiți să aducem la cunoștința publicului doar că aceste cereri au caracter individual, vizând chestiuni punctuale.

În privința aspectelor de interes public vă precizăm următoarele:

  1. Analizand situaţia financiară a Baroului pe ultimii 2 ani, concretizată prin înregistrarea în anul 2020 a unui deficit de 10.329 lei – potrivit raportului de audit financiar si raportului comisiei de cenzori iar în anul 2021 a unui deficit de 31.410 lei – conform raportării contabile bugetare și respectiv previziunea pentru anul 2022, care a calculat un deficit de 83.000 lei, în temeiul art. 55 alin.2 lit. p) din Legea 51/1995 cu referire la art. 64 alin.1 din Statutul profesiei de avocat, s-a decis, cu unanimitate de voturi, majorarea cotei de contribuție a avocaţilor pentru constituirea bugetului Baroului Vrancea, de la 70 lei la 100 lei, începând cu 1 aprilie 2022.

2. În temeiul art. 49 alin. 4 din Legea 51/1995 raportat la art. 335 lit . b) pct. 1 și art. 337 alin. 1 lit. h) din Statutul profesiei de avocat cu referire la Decizia nr. 63/2011 a UNBR, s-a decis, în unanimitate, modificarea Deciziei nr. 14/2013 a Consiliului Baroului Vrancea, prin introducerea şi a urmatoarelor taxe, începând cu data de 1 martie 2022:

a) taxă pentru soluționarea plângerilor disciplinare formulate de justițiabili împotriva avocaților din cadrul Baroului Vrancea – 100 lei;

b) taxă pentru soluționarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocaților din cadrul Baroului Vrancea – 100 lei;

c) taxă pentru soluționarea contestațiilor împotriva deciziiilor emise de către decanul Baroului Vrancea pentru soluționarea plângerilor disciplinare sau a cererilor de restituire onorariu formulate de către justițiabili – 100 lei;

Taxele se vor achita de justițiabili la caseria Baroului sau prin virament bancar în contul Baroului Vrancea la data introducerii cererii, iar dovada achitării se va atașa cererii.

Toate celelate cereri formulate de justițiabili, persoane fizice sau persoane juridice, cu excepția celor emise de autorități sau instituții publice, vor fi taxate cu 50 lei.

3. S-a repus în discuție situaţia administrativă a Baroului. Având în vedere că Baroul Vrancea are o singură persoană angajată pe postul de secretar -casier – referent resurse umane şi ca aceasta, în perioada decembrie 2021 – februarie 2022, a beneficiat de concediu legal de odihnă iar ulterior de concediu medical, atribuţiile specifice postului fiind preluate, prin delegare, de către contabila Baroului Vrancea şi de către contabila Filialei Vrancea a CAA, dar şi ca urmare a faptului că în 2022, aceasta atinge vârsta legală de pensionare, s-a conturat necesitatea angajării unei persoane pe postul de secretar-casier. În urma selecţiei CV-urilor de către Consiliu şi în urma interviurilor desfășurate de Decan, Prodecan și Președintele Filialei Vrancea a CAA, Consiliul, în unanimitate a decis angajarea d-nei Costache Catalina, începând cu data de 1 aprilie 2022.

4. S-a decis convocarea Adunării Generale a Baroului Vrancea la data de 25 martie 2022, urmând ca ulterior să fie anunțată ora și locația desfășurării acesteia.

5. Având în vedere propunerile aflate în discuția Consiliului Baroului Vrancea, s-au decis următoarele:

  1. În ceea ce privește revenirea la cota de 2%, potrivit art. 84 alin. 4 din Legea 51/1995 și art. 166 din Statutul profesiei de avocat, în unanimitate, s-a decis revenirea la această cotă;

  2. În conformitate cu manifestarea de voință a majorității membrilor SAJ VN, prezentată în ședința de consiliu, s-a decis în unanimitate, modificarea Regulamentului SAJ prin adăugarea unui nou articol în sensul creării unui fond de solidaritate, pentru susţinerea funcționării serviciului, prin reținerea unei cote suplimentare cotei legale de 2%;

  3. În ceea ce privește modificarea modalității de remunerare a coordonatorilor SAJ, în sensul încheierii unor contracte de asistență juridică în locul unei indemnizații cu reținere la sursă, s-a decis menținerea actualei modalități de remunerare;

  4. În ceea ce privește celelalte propuneri, privind suportarea de către avocații membri SAJ a tuturor comisioanelor bancare, ca plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară din oficiu să se facă doar prin cont bancar și respectiv, ca emiterea delegațiilor de asistență juridică să se facă prin generarea acestora din calculator, s-a decis reluarea discuțiilor și analizarea acestor propuneri la următoarea ședință de consiliu.

6. S-a luat act că în cursul săptămânii 21 – 25 februarie 2022 va avea loc ședința de lucru comună UNBR – Ministerul Justiției, privind modificarea Protocolului tripartit, în sensul majorării onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu, ținând cont de procesul de devalorizare, rata de inflație și creșterea costurilor de trai înregistrate de la data încheierii protocolului până în prezent.

Următoarea ședință de consiliu va avea loc în data de 17.03.2022, ora 13.00, la sediul Baroului Vrancea

CONSILIUL BAROULUI VRANCEA

D E C A N

NICOLAE GEORGE GABRIEL